Tuesday, 29 May

13:45-15:30 : Community Empowerment Techniques

Presenter :
Le Van Hai hai
pcmm.hb@gmail.com
haixhh2002@yahoo.com

Organization: The Center for Research On Initiative of Community Development (RIC)

Abstract:
Up to 2014, 0.6 million hectares of forestland in Vietnam returned by the SFEs, but local authorities have only allocated a very small area of these returned land to small scale farmer households. The main reasons are lacking a process to guide the land reallocation and involvement of stakeholders, especially the people, in the process of developing land reallocation plan.
With the support of MRLG through a project strengthening long-term access of ethnic minorities to forest land, RIC successfully developed and piloted a participatory forest land reallocation process in Hoa Binh, a mountainous province in northern Vietnam. The results and lessons learned in the piloting this process documented in the "Participatory Forest Land Reallocation Process in Vietnam” which ensures the legitimacy, accountability, transparency and efficiency.
This process is an effective tool to assist localities where have returned lands to develop land use plans as well as to provide evidences for institutionalization of the process for nationwide application.

Vietnamese Translation:
Tính đến 2014 có 0, 6 triệu ha đất lâm trường tại Việt Nam được thu hồi nhưng chính quyền địa phương mới chỉ giao được một phần rất nhỏ diện tích này tới các hộ dân. Nguyên nhân chính là do chưa có quy trình hướng dẫn việc tái phân bổ đất lâm trường cũng như chưa huy động được sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là người dân vào quá trình lập kế hoạch tái phân bổ.

Với sự hỗ trợ của MRLG, RIC đã phát triển và thí điểm thành công việc xây dựng phương án sử dụng đất lâm trường giao trả có sự tham gia của người dân tại Hòa Bình – một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Các kết quả và bài học kinh nghiệm thực tiễn đã được tổng hợp thành “Quy trình tái phân bổ đất lâm trường có sự tham gia của người dân” đảm bảo tính hợp pháp, trách nhiệm giải trình, minh bạch và hiệu quả.

Quy trình này là một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ các địa phương có đất lâm trường giao trả lập phương án sử dụng đất đồng thời cung cấp bằng chứng phục vụ cho việc thúc đẩy thể chế hóa để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Presentation:Back to Agenda